Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website

Versie 1.0

De website van Cryptotakkies op https://www.cryptotakkies.nl/ is een auteursrechtelijk beschermd werk van Cryptotakkies. Bepaalde functies van de site kunnen onderhevig zijn aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels, die in verband met dergelijke functies op de site zullen worden geplaatst.

Al dergelijke aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels zijn door middel van verwijzing in deze Voorwaarden opgenomen.

In deze gebruiksvoorwaarden worden de wettelijk bindende voorwaarden beschreven die toezicht houden op uw gebruik van de site. DOOR IN TE LOGGEN OP DE SITE, BENT U VOLDOEN AAN DEZE VOORWAARDEN en verklaart u dat u de bevoegdheid en capaciteit heeft om deze Voorwaarden aan te gaan. U MOET TEN MINSTE 18 JAAR ZIJN OM DE SITE TE BETREKKEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, LOG DAN NIET IN OP EN/OF GEBRUIK DE SITE.

Toegang tot de site

Onderhevig aan deze voorwaarden. Het bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie voor toegang tot de site, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

Bepaalde beperkingen. De rechten die in deze voorwaarden aan u zijn goedgekeurd, zijn onderworpen aan de volgende beperkingen: (a) u mag niet verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten of anderszins de site commercieel exploiteren; (b) u zult geen enkel onderdeel van de Site wijzigen, er geen afgeleide werken van maken, uit elkaar halen, reverse compileren of reverse engineeren; (c) u zult de site niet bezoeken om een vergelijkbare of concurrerende website te bouwen; en (d) behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van de Site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, tenzij anders aangegeven, enige toekomstige release, update of andere toevoegingen aan de functionaliteit van de site zijn onderworpen aan deze voorwaarden. Alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen op de site moeten op alle kopieën ervan worden bewaard.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de site met of zonder kennisgeving aan u te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. U heeft ermee ingestemd dat Bedrijf niet aansprakelijk zal worden gesteld jegens u of een derde partij voor enige wijziging, onderbreking of beëindiging van de site of enig onderdeel ervan.

Geen ondersteuning of onderhoud. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verplicht is om u ondersteuning te bieden in verband met de Site.

Met uitzondering van enige Gebruikersinhoud die u mogelijk verstrekt, bent u zich ervan bewust dat alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, patenten, handelsmerken en handelsgeheimen, op de Site en de inhoud ervan eigendom zijn van het Bedrijf of de leveranciers van het Bedrijf. Houd er rekening mee dat deze voorwaarden en toegang tot de site u geen rechten, titels of belangen geven in of op intellectuele eigendomsrechten, behalve voor de beperkte toegangsrechten vermeld in paragraaf 2.1. Bedrijf en zijn leveranciers behouden zich alle rechten voor die niet worden verleend in deze voorwaarden.

Links en advertenties van derden; Andere gebruikers

Links en advertenties van derden. De site kan links naar websites en diensten van derden bevatten en/of advertenties voor derden weergeven. Dergelijke links en advertenties van derden vallen niet onder de controle van het bedrijf en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor links en advertenties van derden. Het bedrijf biedt alleen voor uw gemak toegang tot deze links en advertenties van derden en beoordeelt, keurt, controleert, onderschrijft, garandeert of doet geen uitspraken met betrekking tot links en advertenties van derden. U gebruikt alle links en advertenties van derden op eigen risico en dient daarbij de nodige voorzichtigheid en discretie aan de dag te leggen. Wanneer u op een van de links en advertenties van derden klikt, zijn de voorwaarden en het beleid van de derde partij van toepassing, inclusief de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken van de derde partij.

Andere gebruikers. Elke gebruiker van de site is als enige verantwoordelijk voor al zijn eigen gebruikersinhoud. Omdat we geen controle hebben over Gebruikersinhoud, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige Gebruikersinhoud, ongeacht of deze door u of door anderen wordt geleverd. U stemt ermee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor verlies of schade als gevolg van dergelijke interacties. Als er een geschil is tussen u en een sitegebruiker, zijn we niet verplicht om hierbij betrokken te raken.

Hierbij ontslaat u het bedrijf en onze functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden van, en doet u hierbij afstand van en doet u afstand van elk geschil, elke claim, controverse, eis, recht, verplichting uit het verleden, heden en toekomst , aansprakelijkheid, actie en rechtsvordering van welke aard dan ook, die direct of indirect is ontstaan of voortvloeit uit, of direct of indirect verband houdt met, de Site. Als u een inwoner van Californië bent, doet u hierbij afstand van sectie 1542 van het burgerlijk wetboek van Californië in verband met het voorgaande, waarin staat: “een algemene vrijwaring strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat ze in zijn of haar voordeel bestaan bij de het tijdstip van tenuitvoerlegging van de vrijwaring, die, indien hij of zij bekend is, zijn of haar schikking met de schuldenaar wezenlijk moet hebben beïnvloed.”

Cookies en webbakens. Net als elke andere website gebruikt Cryptotakkies ‘cookies’. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van bezoekers, en de pagina’s op de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina’s aan te passen op basis van het browsertype van bezoekers en/of andere informatie.

Disclaimers

De site wordt aangeboden op een “as-is”- en “as available”-basis, en het bedrijf en onze leveranciers wijzen uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook af, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief alle garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, rustig genot, nauwkeurigheid of niet-inbreuk. Wij en onze leveranciers garanderen niet dat de site aan uw eisen zal voldoen, ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos beschikbaar zal zijn, of juist, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke code, volledig, legaal zal zijn , of veilig. Als de toepasselijke wetgeving garanties vereist met betrekking tot de site, zijn al dergelijke garanties beperkt in duur tot negentig (90) dagen vanaf de datum van eerste gebruik.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk is toegestaan, is het bedrijf of onze leveranciers in geen geval aansprakelijk jegens u of een derde partij voor winstderving, verloren gegevens, aanschafkosten van vervangende producten of enige indirecte, gevolgschade, voorbeeldige , incidentele, speciale of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of uw gebruik van, of onvermogen om de site te gebruiken, zelfs als het bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Toegang tot en gebruik van de site is naar eigen goeddunken en op eigen risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw apparaat of computersysteem, of verlies van gegevens dat daaruit voortvloeit.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zal onze aansprakelijkheid jegens u voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst te allen tijde beperkt zijn tot een maximum van vijftig US dollar (us $50 ). Het bestaan van meer dan één claim zal deze limiet niet vergroten. U stemt ermee in dat onze leveranciers geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst.

Sommige rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Termijn en beëindiging. Behoudens deze Sectie blijven deze Voorwaarden volledig van kracht terwijl u de Site gebruikt. We kunnen uw rechten om de site te gebruiken op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen, inclusief voor elk gebruik van de site in strijd met deze voorwaarden. Na beëindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden, worden uw Account en recht op toegang tot en gebruik van de Site onmiddellijk beëindigd. U begrijpt dat elke beëindiging van uw account kan leiden tot verwijdering van uw gebruikersinhoud die is gekoppeld aan uw account uit onze live databases. Het Bedrijf is op geen enkele manier aansprakelijk jegens u voor de beëindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden. Zelfs nadat uw rechten onder deze voorwaarden zijn beëindigd, blijven de volgende bepalingen van deze voorwaarden van kracht: secties 2 tot 2.5, sectie 3 en secties 4 tot 10.

Auteursrechtbeleid.

Het bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt gebruikers van onze site hetzelfde te doen. In verband met onze site hebben we een beleid aangenomen en geïmplementeerd dat de auteursrechtwetgeving respecteert en dat voorziet in de verwijdering van inbreukmakend materiaal en in de beëindiging van gebruikers van onze online site die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten. Als u van mening bent dat een van onze gebruikers door het gebruik van onze Site onrechtmatig inbreuk maakt op de auteursrechten op een werk en u wilt dat het vermeend inbreukmakende materiaal wordt verwijderd, dient u de volgende informatie in de vorm van een schriftelijke kennisgeving (volgens tot 17 USC § 512(c)) moeten worden verstrekt aan onze aangewezen Copyright Agent:

  • uw fysieke of elektronische handtekening;
  • identificatie van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan u beweert dat ze zijn geschonden;
  • identificatie van het materiaal op onze diensten dat u beweert inbreuk te maken en dat u ons verzoekt om;
  • voldoende informatie om ons in staat te stellen dergelijk materiaal te lokaliseren;
  • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • li>
  • een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het aanstootgevende materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of onder de wet; en
  • een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat u ofwel de eigenaar bent van het auteursrecht waarop vermeend inbreuk is gemaakt of dat u bevoegd bent om namens de copyright eigenaar.

Houd er rekening mee dat, in overeenstemming met 17 U.S.C. § 512(f), onderwerpt elke onjuiste voorstelling van materiële feiten in een schriftelijke kennisgeving de klagende partij automatisch aan aansprakelijkheid voor alle schade, kosten en advocaatkosten die door ons zijn gemaakt in verband met de schriftelijke kennisgeving en bewering van inbreuk op het auteursrecht.

Algemeen

Deze voorwaarden kunnen af en toe worden herzien en als we substantiële wijzigingen aanbrengen, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u ons heeft verstrekt en/of door een prominente kennisgeving van de wijzigingen op onze site. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van uw meest recente e-mailadres aan ons. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt niet geldig is, zal onze verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving niettemin een effectieve kennisgeving vormen van de wijzigingen die in de kennisgeving worden beschreven. Alle wijzigingen in deze Voorwaarden worden van kracht op de vroegste dertig (30) kalenderdagen volgend op onze verzending van een e-mailmelding aan u of dertig (30) kalenderdagen na het plaatsen van de kennisgeving van de wijzigingen op onze Site. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van onze site. Voortgezet gebruik van onze site na kennisgeving van dergelijke wijzigingen geeft aan dat u dergelijke wijzigingen erkent en dat u akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen van dergelijke wijzigingen. Geschillenbeslechting. Lees deze Arbitrageovereenkomst zorgvuldig door. Het maakt deel uit van uw contract met Bedrijf en is van invloed op uw rechten. Het bevat procedures voor VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE EN EEN AFSTAND VAN KLASSE ACTIE.

Toepasselijkheid van de arbitrageovereenkomst. Alle claims en geschillen in verband met de voorwaarden of het gebruik van een product of dienst geleverd door het bedrijf die niet informeel of in een rechtbank voor geringe vorderingen kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost door bindende arbitrage op individuele basis onder de voorwaarden van deze arbitrageovereenkomst. Tenzij anders overeengekomen, zullen alle arbitrageprocedures in het Engels worden gevoerd. Deze arbitrageovereenkomst is van toepassing op u en het bedrijf, en op alle dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten, werknemers, rechtsvoorgangers, opvolgers en rechtverkrijgenden, evenals alle geautoriseerde of niet-geautoriseerde gebruikers of begunstigden van diensten of goederen die onder de voorwaarden worden geleverd.< /p>

Kennisgevingsvereiste en informele geschillenbeslechting. Voordat een van beide partijen arbitrage kan aanvragen, moet de partij eerst een schriftelijke kennisgeving van geschil naar de andere partij sturen waarin de aard en de basis van de claim of het geschil worden beschreven, en de gevraagde vrijstelling. Een Kennisgeving aan het Bedrijf dient te worden gestuurd naar: Amsterdam. Nadat de kennisgeving is ontvangen, kunnen u en het bedrijf proberen de claim of het geschil informeel op te lossen. Als u en het Bedrijf de claim of het geschil niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Kennisgeving hebben opgelost, kunnen beide partijen een arbitrageprocedure starten. Het bedrag van een schikkingsvoorstel van een partij mag pas aan de arbiter worden bekendgemaakt nadat de arbiter heeft bepaald op welk bedrag een van de partijen recht heeft.

Arbitrageregels. Arbitrage wordt gestart via de American Arbitration Association, een gevestigde aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting die arbitrage aanbiedt zoals uiteengezet in deze sectie. Als AAA niet beschikbaar is voor arbitrage, komen de partijen overeen een alternatieve ADR-aanbieder te selecteren. De regels van de ADR-aanbieder zijn van toepassing op alle aspecten van de arbitrage, behalve voor zover dergelijke regels in strijd zijn met de Voorwaarden.
De AAA Consumer Arbitration Rules die van toepassing zijn op de arbitrage zijn online beschikbaar op adr.org of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879. De arbitrage wordt gevoerd door een enkele, neutrale arbiter. Alle vorderingen of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde toekenning minder is dan tienduizend Amerikaanse dollars (US $ 10.000,00) kunnen worden opgelost door middel van bindende arbitrage die niet op het uiterlijk is gebaseerd, naar keuze van de partij die om hulp vraagt. Voor claims of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde toekenning tienduizend Amerikaanse dollars (US $ 10.000,00) of meer is, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door de arbitrageregels. Elke hoorzitting zal worden gehouden op een locatie binnen 100 mijl van uw woonplaats, tenzij u buiten de Verenigde Staten woont en tenzij de partijen anders overeenkomen. Als u buiten de VS woont, zal de arbiter de partijen redelijkerwijs op de hoogte stellen van de datum, tijd en plaats van mondelinge hoorzittingen. Elk oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank. Als de arbiter u een prijs toekent die hoger is dan het laatste schikkingsaanbod dat het bedrijf u heeft gedaan voordat de arbitrage werd gestart, zal het bedrijf u het hoogste bedrag of $ 2.500,00 betalen. Elke partij draagt haar eigen kosten en uitgaven die voortvloeien uit de arbitrage en betaalt een gelijk deel van de honoraria en kosten van de ADR-aanbieder.

Aanvullende regels voor arbitrage die niet op schijn is gebaseerd. Indien gekozen wordt voor arbitrage die niet op schijn is gebaseerd, zal de arbitrage telefonisch, online en/of uitsluitend gebaseerd zijn op schriftelijke opmerkingen; de specifieke wijze wordt gekozen door de partij die de arbitrage inleidt. De arbitrage houdt geen persoonlijke verschijning door de partijen of getuigen in, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.

Tijdslimieten. Als u of het bedrijf arbitrage nastreeft, moet de arbitrageprocedure worden gestart en/of gevorderd binnen het statuut van beperkingen en binnen een deadline die is opgelegd onder de AAA-regels voor de betreffende claim.

Bevoegdheid van de arbiter. Als arbitrage wordt gestart, beslist de arbiter over de rechten en aansprakelijkheden van u en het bedrijf, en het geschil zal niet worden geconsolideerd met andere zaken of worden samengevoegd met andere zaken of feesten. De arbiter heeft de bevoegdheid om moties ter beschikking te stellen die een vordering geheel of gedeeltelijk afdoen. De arbiter heeft de bevoegdheid om geldelijke schadevergoedingen toe te kennen en om alle niet-geldelijke rechtsmiddelen of voorzieningen te verlenen die beschikbaar zijn voor een persoon onder de toepasselijke wetgeving, de AAA-regels en de Voorwaarden. De arbiter geeft een schriftelijke uitspraak en een verklaring van besluit af waarin de essentiële bevindingen en conclusies worden beschreven waarop de uitspraak is gebaseerd. De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om op individuele basis voorzieningen te treffen als een rechter in een rechtbank. De toekenning van de arbiter is definitief en bindend voor u en het bedrijf.

Ontheffing van juryrechtspraak. DE PARTIJEN ZIEN HIERBIJ AF VAN HUN GRONDWETTELIJKE EN WETTELIJKE RECHTEN OM NAAR DE HOF TE GAAN EN EEN PROCES TE HALEN VOOR EEN RECHTER VAN EEN JURY, in plaats kiezen ze ervoor dat alle claims en geschillen worden opgelost door arbitrage onder deze arbitrageovereenkomst. Arbitrages zijn beperkt de regels die procedures verminderen in een rechtbank van toepassing zijn en zijn uitgevoerd aan een beperkte toetsing door een rechtbank. In het geval er een zou ontstaan en het bedrijf in een staat om een arbitrale mededeling van de federale te ontruimen van dat te dwingen, ZIEN U EN HET BEDRIJF AF VAN ALLE RECHTEN OP EEN JURYPROCES, in plaats daarvan verkiezen zij dat het wordt opgelost door een rechter.

Afzien van groepsvorderingen van voortgezette vorderingen. Alle vorderingen en geschillen binnen het akkoord van deze arbitrage moeten worden slecht gemaakt van de individuele basis en niet op groepsbasis, en vooruitgang van meer dan één van de gebruiker kan niet gezamenlijk worden gearbitreerd of geprocedeerd of worden samengevoegd met die van een andere klant van gebruiker.

Vertrouwelijkheid. Alle aspecten van de arbitrageprocedure zijn inlichtingen. De partijen komen tot geheimhouding, betaald anders vereist door de wet. Deze paragraafhoudt een partij er niet van om een alle informatie voor te leggen die nodig is om deze overeenkomst af te dwingen, een arbitrale verklaring af te dwingen van een gerechtelijk afschuining van de billijke vergoeding te vragen.

Beschermbaarheid. Als een van de delen van deze arbitrageovereenkomst volgens de wet mislukte van niet-afdwingbaar worden overschreden door een rechtbank met een actuele jurisdictie, dan zijn dat specifieke deel van delen niet van kracht en effect en wordt verbroken en de rest van de Overeenkomst blijft volledig van kracht en van kracht.

Recht om afstand te doen. Van enige van alle rechten en beperkingen die in deze arbitrageovereenkomst zijn, kan afstand worden gedaan door de partij tegen wie de claim wordt genoemd. Een dergelijke afstandsverklaring doet geen afstand van of heeft geen invloed op enig ander deel van deze arbitrageovereenkomst.

Overleving van de overeenkomst Deze overeenkomst blijft van kracht na afloop van uw relatie met het bedrijf

Small Claims Court. Desalniettemin kan u van het Bedrijf een individuele procedure bij de Small Claims Court.

Equitable noodhulp. Hoe dan ook, elke partij kan billijke noodhulp aanvragen bij een staats- of federale rechtbank om de status-quo te ontworpen in afwachting van arbitrage. Een verzoek om voorlopige maatregelen wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van andere rechten van verplichtingen onder deze arbitrageovereenkomst.

Vorderingen die niet onderhevig zijn aan arbitrage. Niettegenstaande het voorgaande, zullen claims van laster, schending van de Computer Fraud and Abuse Act en inbreuk op of verduistering van het octrooi, auteursrecht, handelsmerk of handelsgeheimen van de andere partij niet onderworpen zijn aan deze arbitrageovereenkomst.

In alle omstandigheden waarin de voorgaande arbitrageovereenkomst de partijen toestaat om voor de rechtbank te procederen, komen de partijen hierbij overeen zich voor dergelijke doeleinden te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Netherlands County, Californië.

De site kan onderworpen zijn aan Amerikaanse exportwetten en kan onderworpen zijn aan export- of importregelgeving in andere landen. U stemt ermee in om, direct of indirect, geen Amerikaanse technische gegevens die van het Bedrijf zijn verkregen, of producten die dergelijke gegevens gebruiken, te exporteren, opnieuw te exporteren of over te dragen, in strijd met de exportwetten of -regelgeving van de Verenigde Staten.

Bedrijf is gevestigd op het adres in Sectie 10.8. Als u een inwoner van Californië bent, kunt u klachten melden aan de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Product van het California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact met hen op te nemen op 400 R Street, Sacramento, CA 95814, of per telefoon op (800 ) 952-5210.

Elektronische communicatie. De communicatie tussen u en het Bedrijf maakt gebruik van elektronische middelen, of u nu de Site gebruikt of ons e-mails stuurt, of het Bedrijf kennisgevingen op de Site plaatst of met u communiceert via e-mail. Voor contractuele doeleinden stemt u (a) ermee in om communicatie van het Bedrijf in elektronische vorm te ontvangen; en (b) ermee in te stemmen dat alle voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die het Bedrijf u elektronisch verstrekt, voldoen aan alle wettelijke verplichtingen waaraan dergelijke communicatie zou voldoen als deze op papier zou zijn geschreven.

Volledige voorwaarden. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de site. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. De titels van de secties in deze Voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridische of contractuele werking. Het woord “inclusief” betekent “inclusief zonder beperking”. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de andere bepalingen van deze Voorwaarden onaangetast en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn gewijzigd zodat deze geldig en afdwingbaar is voor zover maximaal toegestaan door de wet. Uw relatie met het Bedrijf is die van een onafhankelijke contractant en geen van beide partijen is een agent of partner van de ander. Deze Voorwaarden, en uw rechten en verplichtingen hierin, mogen niet door u worden toegewezen, uitbesteed, gedelegeerd of anderszins worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, en elke poging tot toewijzing, uitbesteding, delegatie of overdracht in strijd met het voorgaande zal nietig zijn en leegte. Het Bedrijf kan deze Voorwaarden vrijelijk toewijzen. De voorwaarden die in deze voorwaarden worden uiteengezet, zijn bindend voor rechtverkrijgenden.

Uw privacy. Lees ons privacybeleid.

Copyright/handelsmerkinformatie. Copyright ©. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, logo’s en servicemerken die op de Site worden weergegeven, zijn ons eigendom of het eigendom van andere derden. Het is u niet toegestaan deze Merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van een derde partij die mogelijk eigenaar is van de Merken.

Contactgegevens

Adres: Ceintuurbaan, Amsterdam

E-mail: [email protected]