Privacybeleid

Cryptotakkies, gevestigd aan de Ceintuurbaan te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.cryptotakkies.nl/

Ceintuurbaan, te Amsterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cryptotakkies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cryptotakkies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming Cryptotakkies neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cryptotakkies) tussen zit. Cryptotakkies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Analytics
 • Funnelytics
 • Facebook Pixels
 • Google Tag Manager
 • Google Remarketing

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Cryptotakkies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard tenzij deze noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor Cryptotakkies de gegevens verzamelt heeft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cryptotakkies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cryptotakkies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het gebruik van Cookies, en/of vergelijkbare analysering- en trackingmethodes

Cryptotakkies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cryptotakkies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Cryptotakkies zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Cryptotakkies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cryptotakkies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Disclaimer voor Cryptotakkies

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.cryptotakkies.nl/, zoals deze beschikbaar is gesteld door Cryptotakkies. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

RISICO WAARSCHUWING

De handel of het investeren in cryptocurrencies kan grote potentiële beloningen bieden, maar neemt daarbij ook grote potentiële risico’s met zich mee. De hoge leverage en marktvolatiliteit kunnen zowel tegen u als in uw voordeel werken. U moet zich bewust zijn van de risico’s van beleggen in cryptocurrencies en bereid zijn de risico’s te aanvaarden om binnen deze markten te handelen. Handel in digitale valuta houdt een aanzienlijk risico van verlies in en is niet geschikt voor alle beleggers. Handel niet met geleend geld of geld dat u zich niet kunt veroorloven te verliezen. Er worden geen garanties gegeven door of namens Cryptotakkies dat een account winsten of verliezen zal behalen die vergelijkbaar zijn met die welke in enig materiaal op onze website zijn besproken. Alle meningen, nieuws, analyses, prijzen of andere informatie op onze website en gerelateerde platforms worden verstrekt als algemeen marktcommentaar en vormen geen beleggingsadvies. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, verlies van winst, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke informatie.

Persoonlijke identificatie-informatie

We kunnen persoonlijke identificatiegegevens van studenten op verschillende manieren verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer studenten zich inschrijven voor de school of een cursus binnen de school, zich abonneren op een nieuwsbrief en in verband met andere activiteiten, diensten, functies, of bronnen die we beschikbaar stellen in onze school. Studenten kunnen de school anoniem bezoeken. We verzamelen alleen persoonlijke identificatiegegevens van studenten als ze vrijwillig dergelijke informatie aan ons verstrekken. Studenten kunnen weigeren persoonlijke identificatie-informatie te verstrekken, maar dit kan hen beletten bepaalde schoolgerelateerde activiteiten uit te voeren.

Hoe we verzamelde informatie gebruiken

De school kan persoonlijke identificatiegegevens van studenten verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om de klantenservice te verbeteren

Door u verstrekte informatie kunnen wij efficiënter reageren op uw klantenservice-aanvragen en ondersteuningsbehoeften.

Om gebruikerservaring te personaliseren

We kunnen geaggregeerde informatie gebruiken om te begrijpen hoe onze studenten als groep de services en bronnen gebruiken die op onze school worden aangeboden.

Om periodieke e-mails te verzenden

We kunnen e-mailadressen van studenten gebruiken om studenten informatie en updates over hun bestelling te sturen. E-mailadressen van studenten kunnen ook worden gebruikt om te reageren op vragen, vragen of andere verzoeken van studenten.

Het delen van uw persoonlijke gegevens

We verkopen, verhandelen of verhuren geen persoonlijke identificatiegegevens van studenten aan anderen.

Websites van derden

Studenten kunnen in onze School advertenties of andere inhoud vinden die een link bevat naar de websites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derde partijen. We hebben geen controle over de inhoud of links die op deze websites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites die zijn gelinkt naar of van onze school. Bovendien kunnen deze websites of services, inclusief hun inhoud en links, voortdurend veranderen. Deze websites en services kunnen hun eigen privacybeleid en klantenservicebeleid hebben. Browsen en interactie op elke andere website, inclusief websites die een link hebben naar onze Student, is onderworpen aan de eigen voorwaarden en beleidsregels van die website.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cryptotakkies is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Cryptotakkies.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Cryptotakkies te mogen claimen of te veronderstellen.

Cryptotakkies streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Cryptotakkies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.cryptotakkies.nl/ op deze pagina.