#61 Boekrecensie | Crypto Titans 📚

Nicole Wong-Swie-San

January 8 2024

Boekrecensie | Crypto Titans door Markus Thielen 📚

Engelse review hieronder | English review available below

Crypto Titans is een interessant boek voor iedereen die een kleine “vooronderzoeks-duik” wil nemen in de gebeurtenissen in de crypto space. Als je wilt begrijpen waar het allemaal begon, wat er in de afgelopen 15 jaar is gebeurd en hoe we onder andere bij het recente FTX-schandaal zijn gekomen, dan is dit het boek voor jou. Het boek geeft een goed begrip van het landschap waarin we ons tot op heden bevinden vlak voordat de volgende bull market volledig zichtbaar wordt.

De gebeurtenissen in het boek bieden een mooie in-en uitgezoomde blik van hoe de bull- en bear markts worden aangewakkerd. Wat is een beter moment om deze gebeurtenissen te begrijpen, dan nu? De schrijver, een echte onderzoeker, legt uit hoe de lancering van Bitcoin en andere gebeurtenissen in de cryptomarkt het toneel voor wereldwijde adoptie hebben voorbereid. Het boek doet dit op een zeer tijd-chronologische manier (gebaseerd op de cryptocyclus, de crypto bull- en bear market). Op deze manier biedt het ook goede inzichten in hoe de adoptie van de technologie verschillende soorten aandacht voor aantrekkelijkheid hebben gezorgd. De adoptie werd beïnvloed door de ontwikkeling van de technologie en de manier waarop verschillende wereldwijde autoriteiten ermee omgingen, vanwege de impact op bestaande financiële structuren.

Het verhaal begint met de publicatie van het Bitcoin whitepaper. Het gaat daarna door de tijd heen naar de verschillende, voornamelijk Amerikaanse en Aziatische, beurzen die begonnen met het verhandelen van Bitcoin en ook hoe ze er niet in slaagden vanwege verschillende redenen. Het boek gaat ook in op hoe innovatie in hardware-technologie veel aandacht bracht voor Bitcoin-mining en hoe dat voornamelijk in China tot grote adoptie leidde. De titel gaat verder over de groeiende interactie in de cryptowereld tussen verschillende bestaande en nieuwe spelers.

Persoonlijk vond ik het erg interessant om te lezen hoe verschillende geografische culturen reageerden op Bitcoin en andere crypto-adoptie. Dit geldt voor individuen, bedrijven en overheidsinstellingen. Hun reacties werden voornamelijk beïnvloed door hun interactie met geld en technologie. Bij het lezen krijg je ook een beeld van de interacties tussen mensen onderling, bedrijven en overheidsinstellingen en hoe dit verschillende ontwikkelingen op de cryptomarkt veroorzaakt. Deze gecombineerde interacties beïnvloedden allemaal de prijs en daarmee de adoptie van Bitcoin, waardoor het de volatiele digitale activa is geworden die we nu al 1,5 decennium kennen. Dit betekende ook dat veel spelers geweldige kansen zagen om grote hoeveelheden geld te verdienen en te stelen van mensen die de technologie niet volledig begrepen of correct implementeerden. In elk gedeelte geeft het boek een goede indicatie van hoeveel geld vermoedelijk is gestolen.

Crypto Titans is in zeer begrijpelijk Engels geschreven, waardoor het voor elk leesniveau gemakkelijk te absorberen is. Ook voor onze jongvolwassen doelgroep bij Cryptotakkies 🤓.
Ik heb veel notities gemaakt van feiten en concepten waar ik meer onderzoek naar kon doen – alle post its in huis zitten nu in het boek 🙈

Markus schrijft als een echte onderzoeker. Elk deel van het boek haakt in op het volgende, waardoor elk stukje informatie relevant is voor het begrijpen van het volledige verhaal van de Titanen die de crypto space hebben gemaakt tot wat het vandaag is. De schrijver vermeldt de feiten en trekt geen conclusies.

Wij van Cryptotakkies zouden dit boek aanraden aan iedereen die een vooronderzoek wil doen in de cryptowereld sinds de lancering van Bitcoin. Het boek gaat niet diep in op elke marktontwikkeling, maar het geeft je genoeg stukjes en beetjes om het volledige landschap te begrijpen en je eigen onderzoek voort te zetten buiten het lezen van het boek.

Dank aan Markus Thielen voor het sturen van het boek.

Andere boekrecensies?

In het laatste seizoen van onze podcast, mede mogelijk gemaakt door: ⁠OBA Bijlmerplein⁠ & ⁠Bitvavo⁠ hebben wij ook al een aantal boeken besproken. Check bijvoorbeeld deze aflevering over het boek “Ons geld is stuk”, geschreven door de gebroeders Slagter.

 

—-

English review

Book review | Crypto Titans by Markus Thielen 📚

Crypto Titans is an interesting read for anyone looking for a preliminary deep dive into the crypto world. If you want to understand where it all began, what happened in the past 15 years, and how we got to the recent FTX scandal, then this is the book for you. This is a good read to understand the landscape we are in just before the next bull market fully takes off.

The events in the book give a nice helicopter view of how the bull and bear markets are ignited. What better time to understand these occurrences? The writer, being a researcher, explains how the launch of Bitcoin and other events in the crypto market set the stage for worldwide adoption. The book does this in a very time-chronological manner (based on the crypto cycles, the crypto bull and bear markets). This way it also gives good insights into how the adoption of the technology created different types of attention to its compellingness. The adoption was influenced by the development of the technology and the way different worldwide authorities dealt with it, because of how it affected existing financial structures.

The story begins with the publication of the Bitcoin white paper, travels through the different times in which different, mainly US and Asian, exchanges started to trade Bitcoin, and also how they failed at it due to various reasons. The book also goes into how hardware technology innovation brought a lot of attention to Bitcoin Mining, and how that created large adoption in mainly China. The title continues with more interaction in the crypto space between different existing and new players entering.

I found it very interesting to read how different geographical cultures reacted to Bitcoin and other crypto adoption. This goes for how individuals, businesses, and institutions reacted to it. Their reactions were mostly triggered by their interaction with money and technology. Reading these interactions you can also get a small glimpse of how interactions between people amongst each other and businesses, including institutions, influence different developments in the crypto market. These combined interactions all influenced the price and hence the adoption of Bitcoin, making it the volatile digital asset we have known for 1,5 decades now. This also meant that many players saw great opportunities to make and steal large amounts of money off of people who didn’t fully grasp or correctly implement the technology. In each section, the book gives a great indication of how much money was perceived to be stolen. The title is written in very comprehensible English, making it an easy read for every level. Including our young adult target group at Cryptotakkies 🤓

I found myself making a lot of notes of concepts and facts I could do more research on – alle post its in the house are probably in the book 🙈

Markus writes like a real researcher. Every part of the book hooks into the next, making each bit of information relevant for you to understand the full story of the Titans who made the crypto world into what it is today. The writer states the facts and does not draw any conclusions. We from Cryptotakkies would recommend this book to anyone wanting to get a preliminary deep dive into the crypto world since the launch of Bitcoin. The book doesn’t go in-depth into every market development, but it does give you enough bits and pieces to understand the full landscape and to continue your own research outside of reading the book.

Thanks to Markus Thielen for sending us the book.

Other book reviews?

In the last season of our podcast, made possible in part by OBA Bijlmerplein⁠ & ⁠Bitvavo⁠, we have already discussed a few books. Check this episode about the Dutch book “Ons geld is stuk”, written by the Slagter brothers.

Geschreven door Nicole Wong-Swie-San

Ook interessant